Nauka

Języków Obcych

przez SKYPE

Ucz się w domu

o wybranej przez siebie porze!

Regulamin indywidualnych Kursów Językowych online

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online (przez Skype) w szkole językowej eLingwista, zwana w dalszej części Szkołą.

1.2.      Szkoła prowadzi indywidualne kursy językowe (angielski online, niemiecki online, hiszpański online, francuski online, włoski online, rosyjski online, polski dla obcokrajowców online) w ramach świadczonych przez firmę usług językowych.

1.3.       Każdy słuchacz szkoły eLingwista, zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4.       W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.

1.5. W związku z uczestnictwem w zajęciach w formie online wymagane jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy oraz odpowiedniej jakości usług. Od Ucznia wymagane jest korzystanie z:

 • komputera bądź laptopa,
 • kamerki (wbudowanej bądź zewnętrznej),
 • mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • głośnika (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia

Zaleca się korzystanie z Google Chrome ze względu na to, że platforma działa najlepiej w tej przeglądarce internetowej.

 1. ZAPISY NA KURS

2.1.       W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i ustalić rodzaj wybranego kursu oraz pakietu (złoty, srebrny, brązowy) oraz ewentualny zakres opcji dodatkowych.

2.2.        Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one niezmienne. Istnieje możliwość skorzystania z opcji rozszerzonej w postaci elastycznych (zmiennych) terminów spotkań z lektorem  za dodatkową opłatą. W przypadku zajęć w trybie elastycznym Biuro ustala z uczniem pierwszą godzinę zajęć, a kolejne ustalane są indywidualnie z lektorem. Zajęcia w trybie elastycznym odbywają się od poniedziałku do piątku.

2.3.       Jednostka lekcyjna trwa 45 lub 60 minut w zależności od wykupionego planu lekcji.

2.4.       Uczeń wybiera liczbę lekcji realizowanych w miesiącu: 8 lekcji (pakiet brązowy),  12 lekcji (pakiet srebrny), 16 lekcji lub więcej (pakiet złoty). Zajęcia odbywają się z reguły 2 razy w tygodniu niezależnie od wybranego pakietu. Możliwe jest również ustalenie innego harmonogramu w porozumieniu ze Szkołą. Istnieje również możliwość wykupienia pojedynczych lekcji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej elingwista.com oraz bonów podarunkowych w wersji elektronicznej na kursy online.

2.5.       Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za kurs przelewem na konto szkoły lub kartą kredytową/płatniczą w systemie Paypal lub Dotpay. Wszystkie opłaty za kursy językowe są uiszczane z góry w formie przedpłaty. W pakietach semestralnych istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty. Pierwsza rata jest płatna przed rozpoczęciem kursu,  drugą ratę należy zapłacić do 50 dni od zapisania się na kurs. W przypadku braku wpłaty drugiej raty do 50 dni kurs zostaje zawieszony do momentu uregulowania należności przez Ucznia.

 1. REALIZACJA KURSU

3.1.   Okres ważności pakietów. Kursy językowe posiadają określony termin ważności i muszą zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. Wszystkie pakiety miesięczne muszą zostać zrealizowane do 31 dni, a pakiety semestralne do 5 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć z pakietu. Zajęcia mogą się również odbywać w trybie przyspieszonym. W przypadku uzasadnionej nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

3.2.   Przekładanie zajęć.

3.2.1. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie 1 lekcję w przypadku kursów obejmujących mniej niż 8 lekcji miesięcznie, 2 lekcje w ramach kursu miesięcznego zawierającego 8 lub więcej lekcji oraz 5 lekcji w ramach kursu semestralnego przez cały okres jego trwania. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej elingwista.com. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć najpóźniej 24 godziny przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane poprzez bezpośredni kontakt z lektorem lub za pomocą wiadomości na komunikatorze Skype nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu zaplanowanej lekcji nie będą akceptowane.

3.2.2. W przypadku przełożenia lekcji zgodnie z regulaminem uczeń zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu lekcji z lektorem poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych.

3.2.3. Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o przełożeniu kolejnych lekcji po wcześniejszym wykorzystaniu możliwości przekładania lekcji w ramach kursu jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako bezpodstawne przełożenie, również w przypadku niestawienia się na nich ucznia.

3.3.   Zawieszenie nauki.

3.3.1 Kurs językowy może zostać zawieszony bez utraty lekcji w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony. Zajęcia zaplanowane na okres, kiedy wypadło zawieszenie kursu uczeń może również odrobić na zasadach ogólnych umawiając dodatkowe terminy z lektorem bez konieczności wydłużenia daty całego cyklu.

Minimalny okres zawieszenia kursu to 5 dni. Maksymalny okres zawieszenia w pakietach miesięcznych to 7 dni, w przypadku pakietów semestralnych okres ten wynosi 21 dni.

3.3.2. W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca przyjmuje się, że uczeń zrezygnował z kursu. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Szkoła ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku lektora przez okres zawieszenia w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas okresu zawieszenia lekcji.

3.4.   Rezygnacja z kursu. Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji.

3.4.1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania zajęć, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Szkołę nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając rezygnację w formie elektronicznej na adres biuro [at] elingwista.com. W przypadku gdy zaplanowany cykl zajęć kończy się przed upływem powyższych 21 dni, okres wypowiedzenia upływa wraz z zakończeniem opłaconego cyklu zajęć.

3.4.2. Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty rezygnacji z kursu (tj. 21 dni od dnia złożenia takiej rezygnacji w formie pisemnej lub z ostatnim dniem realizowanego cyklu), zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

3.4.3. W przypadku skorzystania przez ucznia z pakietu semestralnego lub miesięcznego, w którym uczeń otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej liczby godzin, stosuje się te zasady co w pkt. 3.4.1 i 3.4.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika pojedynczych indywidualnych lekcji poza pakietem, który dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.

3.5.   W przypadku gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Biurem szkoły.

3.6.   Istnieje możliwość stałej zmiany godzin lekcyjnych w czasie trwania kursu. W przypadku prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem Szkoły. W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin lekcji.

3.7.    Podczas wszelkiego rodzaju świąt lekcje można odwoływać bez straty lekcji. Należy podać rodzaj święta.

3.8.   Szkoła może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym pakiecie. W tak zaistniałej sytuacji lekcje z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Szkoły lub klęski żywiołowej, uczniowi przysługuje dodatkowa lekcja gratis.

3.9.   W przypadku gdy uczeń spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z uczniem po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji.

3.10.   Certyfikat. Uczeń ma możliwość otrzymania od Szkoły certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin wewnętrzny przygotowany przez lektora. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po 1 roku nauki w szkole eLingwista po zrealizowaniu całego materiału z danego poziomu: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego.

3.11. Szkoła może również, na wniosek Ucznia, wystawić zaświadczenie o realizacji kursu niezależnie od etapu jego realizacji.

 1. REKLAMACJE

4.1.   Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej elingwista.com.

 • reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email ucznia,
 • dokładny opis reklamacji,
 • uzasadnienie.

4.2. W wypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.

4.3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczeń ma prawo otrzymać dodatkowe lekcje odpowiadające liczbie nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.

4.4. W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w dowolnym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić w Biurze szkoły za pomocą e-mail lub telefonicznie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.   Szkoła elingwista.com zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

5.2.   W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania pakietu.

5.3.   Aktualne informacje o opcjach dodatkowych do kursów językowych online oferowanych przez szkołę eLingwista można znaleźć w cenniku na stronie elingwista.com

5.4.   Uczeń polecający szkołę elingwista.com innej osobie otrzymuje 1 darmową lekcję w przypadku gdy nowy uczeń zapisze się na kurs bez lekcji próbnej.

5.5.   Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej elingwista.com

5.6.   Żadne dane klientów szkoły eLingwista nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach innych niż realizacja usług językowych.

5.7. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o treści i zakresie przetwarzanych danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.elingwista.com. Administratorem danych jest firma eLingwista z siedzibą w Krakowie przy ul. Kujawskiej 10/2.

5.8. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma możliwość odstąpienia od umowy po złożeniu pisemnej rezygnacji z kursu przesyłanej drogą mailową na adres mailowy biura Szkoły.

Close Menu

Polish Via Skype For Foreigners And Non-native Speakers Of Polish

POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Polish via Skype is a unique chance to start studying Polish with a qualified teacher of Polish as a foreign language. You can have your lessons at home or any other place with stable Internet connection. This offer is geared towards foreigners residing in the territory of Poland or planning to move to the country as well as all non-native Polish speakers and speakers of Polish as a second language who want to be fluent in Polish.

The Polish language course via Skype is based on individual sessions with a teacher of Polish as a foreign language. During the course you will be given access to virtual whiteboard and course materials for session and individual study. Thanks to one-to-one tutoring with eLingwista you will be able to speak and write in a short period of time. Your time and motivation are crucial factors. Let us do the rest of the job! Please remember that you can try out the course for free before you make a decision!

Course taught to students ranging from A1 (beginners) to C1 (advanced).

Additional paid options available with the course Polish via Skype for foreigners:

 • flexible schedule (no fixed dates);
 • examination plan: recommended to those planning to take a state examination in Polish for foreigners and non-native speakers of Polish;
 • electronic flashcards;
 • weekend schedule.

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców przez Skype to wyjątkowa okazja, by rozpocząć naukę j. polskiego z wykwalifikowanym polskim nauczycielem bez wychodzenia z domu. Oferta jest w szczególności skierowana do obcokrajowców mieszkających na terenie Polski lub planujących przyjazd do kraju, jak również do wszystkich nierodowitych mówców języka polskiego, którzy chcieliby biegle i bezbłędnie opanować język polski i poznać polską kulturę.

Kurs polskiego przez skype to zajęcia indywidualne z polskim lektorem. W ramach zajęć uczeń oraz lektor korzystają z wirtualnej tablicy do zajęć online oraz materiałów szkoleniowych autorskich i podręcznika do nauki. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z polskim lektorem będziesz w stanie nauczyć się poprawnie mówić i pisać w j. polskim. Kurs prowadzony jest dla poziomów A1-C1. Pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać z darmowej lekcji próbnej przed zapisaniem się na kurs polskiego przez Skype.

Detailed information can be found in pricelist. This course also includes:

Study plan

Online materials

Certificate

Whiteboard

Feel invited to try it out during a free demo lesson!

Francuski Online Przez Skype

Nauka francuskiego przez skype z prywatnym lektorem w naszej szkole to kurs skierowany zarówno do osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem francuskim jak i wszystkich, którzy chcą rozwijać dotychczas zdobyte umiejętności, by przygotować się do wykorzystania języka w celach zawodowych, planowanych studiów w języku francuskim lub formalnego potwierdzenia zdobytych umiejętności międzynarodowym certyfikatem. Dzięki wygodnej i elastycznej formule zajęć, kurs francuski przez skype jest polecany w szczególności wszystkim osobom, które poszukują indywidualnego podejścia lektora względem ucznia oraz cenią sobie czas i wygodę nauki bez konieczności dojazdów. Kurs języka francuskiego online prowadzony jest przez wykwalifikowanego lektora j. francuskiego w oparciu o indywidualny plan nauki.

Zajęcia z j. francuskiego przez skype prowadzone są na wszystkich poziomach biegłości językowej tj. A1-C2. Program kursu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb ucznia: może obejmować nauczanie j. francuskiego ogólnego, konwersacje lub zagadnienia specjalistyczne. W ramach kursu uczeń wraz z lektorem korzystają z wirtualnej platformy do zajęć oraz materiałów w formie online. Kurs j. francuskiego online prowadzony jest metodą komunikacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie jako podstawowy aspekt komunikacji. Zróżnicowanie materiałów dodatkowo uatrakcyjnia kurs francuskiego przez skype, sprawiając, że nauka j. francuskiego to coś więcej niż sama nauka języka obcego, lecz także okazja do poznania bogatej kultury, historii i wielu inspirujących zdarzeń skłaniających do twórczego myślenia o rozwoju osobistym.

Dodatkowo płatne opcje dostępne z kursem francuski online:

 • tryb elastyczny zajęć;
 • pakiet egzaminacyjny – dla osób, które planują przystąpić do egzaminu z j. francuskiego np. matura, DELE, DALF, CFP;
 • fiszkoteka;
 • nauka w weekendy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku. W cenie kursu otrzymasz również:

Plan nauki

Materiały online

Certyfikat

Wirtualna tablica

Zachęcamy do odbycia darmowej lekcji próbnej!

Hiszpański Online Przez Skype

Jeśli dojazdy do szkoły językowej są dla ciebie męczące bądź uniemożliwiają ci naukę hiszpańskiego i wolałbyś uczyć się wygodnie w domu lub pracy, kurs hiszpańskiego przez skype z prywatnym lektorem nie jest ostatecznością, lecz okazją by doświadczyć czegoś zupełnie nowego. Przekonaj się, że hiszpański online w szkole eLingwista to nowoczesność i prestiż w połączeniu z efektywną i wygodną nauką. Jako profesjonalna szkoła językowa online, stawiamy przede wszystkim na najlepszych nauczycieli i udogodnienia technologiczne. Kursy prowadzą wykwalifikowani lektorzy j. hiszpańskiego z bogatym doświadczeniem metodycznym oraz znający kulturę Hiszpanii, dzięki czemu czas spędzony na nauce hiszpańskiego przez skype może okazać się także niezwykłą podróżą w świat krajów latynoamerykańskich.

Kursy hiszpańskiego online prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania A1-C2. Nauka języka w naszej szkole odbywa się w oparciu o metodę komunikacyjną. W trakcie kursu hiszpański online lektor przygotowuje program nauczania do twoich indywidualnych potrzeb. W zależności od tego, czego oczekujesz, pomożemy ci osiągnąć cel. Podczas zajęć korzystasz z interaktywnej platformy oraz dodatkowych narzędzi do nauki hiszpańskiego online – pracujemy nie tylko z podręcznikiem, lecz innymi materiałami dodatkowymi, takimi jak podcasty, filmy. Dzięki temu rozwijamy jednocześnie wszystkie sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie. W trakcie kursu hiszpański przez skype twoje postępy są cały czas monitorowane, a Ty masz stały wgląd do indywidualnego planu nauki.

Jeśli jesteś osobą pełną determinacji chętnie przygotujemy Cię również do prestiżowego egzaminu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) na wszystkich poziomach (A1-C2). To jedyny międzynarodowy egzamin, który sygnowany jest przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

Dodatkowo płatne opcje dostępne z kursem hiszpański przez skype:

 • tryb elastyczny zajęć;
 • pakiet egzaminacyjny.

Szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku. W cenie kursu otrzymasz również:

Plan nauki

Materiały online

Certyfikat

Wirtualna tablica

Zachęcamy do odbycia darmowej lekcji próbnej!

Rosyjski Online Przez Skype

Kurs rosyjskiego przez Skype skierowany jest do uczniów ceniących sobie oszczędność czasu na dojazdach do szkoły językowej oraz wygodę. Zajęcia są realizowane w ramach modułu rosyjski przez skype z wykwalifikowanym lektorem j. rosyjskiego. Lektorzy, oprócz odpowiednich kwalifikacji, są starannie dobrani pod kątem predyspozycji do pracy online, co pozwala nam na zagwarantowanie wysokiego poziomu nauki. Wraz z rozpoczęciem kursu rosyjskiego online w pierwszej kolejności przeprowadzany jest test znajomości języka lub ustna weryfikacja poziomu j. rosyjskiego przez lektora, co pozwala na zaplanowanie dalszej nauki i dostosowanie programu oraz metod nauczania do twoich celów i zainteresowań. W trakcie kursu masz stały dostęp do wirtualnej platformy do zajęć oraz narzędzi wspomagających naukę rosyjskiego przez skype m.in. elektronicznych fiszek. Materiały szkoleniowe bazują na podręczniku kursowym, podcastach i naszych autorskich rozwiązaniach, co sprawia, że dynamika lekcji, zróżnicowanie tematyczne i leksykalne jest zawsze na wysokim poziomie.

Nauka rosyjskiego online w naszej szkole odbywa się w oparciu o metodę komunikacyjną. Dla ucznia przygotowywany jest osobisty plan nauki, który uwzględnia cel komunikacyjny oraz sposób jego realizacji. W ramach kursu rosyjski przez skype istnieje możliwość selektywnej lub kompleksowej koncentracji na wybranych sprawnościach językowych tj. mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. W naszych kursach kładziemy nacisk na zaangażowanie ucznia, więc lektor na pewno nie pozwoli Ci na bierną aktywność – będziesz regularnie zachęcany do mówienia w jak największym stopniu na każdej lekcji. Dzięki temu efekty nauki przyjdą o wiele szybciej niż się spodziewasz!

Dodatkowo płatne opcje dostępne z kursem rosyjski online:

 • tryb elastyczny zajęć;
 • pakiet egzaminacyjny – dla osób, które planują przystąpić do egzaminu z j. rosyjskiego np. matura, państwowego egzaminu TRKI i innych;
 • fiszkoteka;
 • nauka w weekendy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku. W cenie kursu otrzymasz również:

Plan nauki

Materiały online

Certyfikat

Wirtualna tablica

Zachęcamy do odbycia darmowej lekcji próbnej!

Włoski Online Przez Skype

Nauka włoskiego przez Skype to kurs dedykowany wszystkim, którzy chcieliby poznać lub udoskonalić swoją znajomość języka włoskiego. Jeśli ważna jest dla Ciebie oszczędność czasu na dojazdach do szkoły językowej oraz wygoda w połączeniu z efektywną nauką z prywatnym lektorem to włoski online jest kursem właśnie dla Ciebie. Zajęcia są realizowane w ramach modułu włoski przez skype z wykwalifikowanym lektorem j. włoskiego. Decydując się na rozpoczęcie lekcji online w naszej szkole najpierw ocenimy twój poziom znajomości języka włoskiego, a w dalszej kolejności zaplanujemy dla Ciebie indywidualną ścieżkę nauczania. Podczas kursu będziesz mieć dostęp do wirtualnej tablicy do zajęć oraz dodatkowych aplikacji wspomagających naukę włoskiego przez skype m.in. elektronicznych fiszek. Materiały z zajęć bazują na podręczniku kursowym, podcastach i naszych autorskich rozwiązaniach, co sprawia, że dynamika lekcji, zróżnicowanie tematyczne i leksykalne jest zawsze na wysokim poziomie.

Język włoski jest nauczany w oparciu o metodę komunikacyjną. Jako szkoła koncentrujemy się głównie na mówieniu, konwersacjach i podstawowych aspektach komunikacyjnych. W ramach kursu języka włoskiego przez skype to uczeń określa, które sprawności językowe chce doskonalić np. mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Kładziemy nacisk na zaangażowanie ucznia, więc lektor na pewno nie pozwoli Ci na bierną aktywność – będziesz regularnie zachęcany do mówienia w jak największym stopniu na każdej lekcji. Dzięki temu efekty nauki przyjdą o wiele szybciej niż się spodziewasz!

Dodatkowo płatne opcje dostępne z kursem włoskiego online:

 • tryb elastyczny zajęć;
 • pakiet egzaminacyjny – dla osób, które planują przystąpić do egzaminu z j. włoskiego np. matura, państwowego egzaminu TRKI i innych;
 • fiszkoteka;
 • nauka w weekendy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku. W cenie kursu otrzymasz również:

Plan nauki

Materiały online

Certyfikat

Wirtualna tablica

Zachęcamy do odbycia darmowej lekcji próbnej!

Niemiecki Online Przez Skype

Kurs niemieckiego online (niemiecki przez skype) polecamy wszystkim ceniącym sobie oszczędność czasu na dojazdach do szkoły językowej oraz wygodę. Lekcje są prowadzone w ramach modułu niemiecki przez skype z wykwalifikowanym lektorem j. niemieckiego. Wszyscy nasi lektorzy, oprócz odpowiednich kwalifikacji, są starannie dobrani pod kątem predyspozycji do pracy z uczniami online, co pozwala nam na zagwarantowanie wysokiego poziomu nauki. Kurs niemieckiego online rozpoczyna się od analizy poziomu oraz indywidualnej oceny potrzeb ucznia, co pozwala na dostosowanie programu nauczania do twoich celów i zainteresowań. W trakcie kursu wykorzystywana jest wirtualna platforma do zajęć oraz narzędzia wspomagające naukę niemieckiego przez skype – szkoła dysponuje podręcznikami, podcastami i autorskimi materiałami, co pozwala na urozmaicenie tematyczne lekcji.

Nauka niemieckiego online w naszej szkole odbywa się w oparciu o metodę komunikacyjną. Dla każdego ucznia przygotowywany jest indywidualny plan nauki, który uwzględnia cel komunikacyjny oraz sposób jego realizacji. W ramach kursu niemiecki przez skype nacisk może być położony na wskazaną przez ucznia sprawność np. mówienie, lub wszystkie sprawności tj. słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Niezależnie od formy zajęć, staramy się, aby czas na rozmowie w języku niemieckim został wykorzystany do maksimum w trakcie każdego spotkania. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na naukę niemieckiego online. Najważniejsze to dobra motywacja! Efekty przyjdą na pewno!

Dodatkowo płatne opcje dostępne z kursem niemiecki online:

 • tryb elastyczny zajęć;
 • pakiet egzaminacyjny – polecany dla osób przygotowujących się do egzaminów np. Zertifikat Deutsch, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, matura i innych;
 • nauka w weekendy

Szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku. W cenie kursu otrzymasz również:

Plan nauki

Materiały online

Certyfikat

Wirtualna tablica

Zachęcamy do odbycia darmowej lekcji próbnej!

Angielski Online Przez Skype

Nauka angielskiego online (angielski przez skype) to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oszczędność czasu na dojazdach do szkoły językowej oraz wygodę. Jako nasz flagowy kurs, angielski online cieszy się największą popularnością wśród młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia są prowadzone w ramach modułu angielski przez skype z profesjonalnym lektorem. W ramach nauki angielskiego przez Skype lektor dostosowuje program do twoich potrzeb, celów i zainteresowań. Podczas zajęć korzystasz z interaktywnej platformy oraz dodatkowych narzędzi do nauki angielskiego online – pracujemy nie tylko z podręcznikiem, lecz również wzbogacamy zajęcia innymi materiałami dodatkowymi, takimi jak podcasty, filmy, autorskie ćwiczenia.

Metoda komunikacyjna, z której korzystamy w szkole wraz z całą gamą zintegrowanych technik nauczania, pozwala na niemal natychmiastowe wykorzystanie języka w określonych sytuacjach społecznych. Rozwijamy dzięki temu wszystkie twoje sprawności: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie. Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że większości uczniów szczególnie zależy na nauce prowadzenia konwersacji, dlatego staramy się wszystkie etapy lekcji maksymalizować pod kątem dyskusji w języku angielskim. W trakcie kursu angielski przez skype twoje postępy są monitorowane, a Ty masz wgląd do indywidualnego planu nauki. Pamiętaj, że zawsze jest odpowiedni moment, aby rozpocząć z nami naukę angielskiego online. Niezależnie od tego, czy jesteś początkujący czy chcesz tylko szlifować swój angielski Skype doskonale sprawdza się w obu przypadkach, stąd też większość osób po spróbowaniu nauki angielskiego przez Skype nie wyobraża sobie powrotu do lekcji tradycyjnych.

Dodatkowo płatne opcje dostępne z kursem angielski online:

 • elastyczny tryb umawiania zajęć
 • program i materiały przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub matury z j. angielskiego
 • Business English
 • zajęcia prowadzone przez native-speakera
 • zajęcia w weekendy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w cenniku. W cenie kursu angielski online otrzymasz również:

Plan nauki

Materiały online

Certyfikat

Wirtualna tablica

Zachęcamy do odbycia darmowej lekcji próbnej!