Regulamin kursów językowych online

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

www.elingwista.com

§ 1. DEFINICJE:

1)     Serwis internetowy (Serwis) – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.elingwista.com, prowadzony przez Elingwistę,

2)     Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3)     Elingwista – Marcin Zimny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „eLingwista Marcin Zimny” z zakładem głównym pod adresem: ul. Kujawska, nr 10, lok. 2 Kraków 30-042, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6391840054, REGON: 241381969 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: biuro(małpa)elingwista.com

4)     Uczeń – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Elingwistę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego w szczególności w zakresie pobierania nauk języków obcych oraz zapisywania się na Zajęcia,

5)     Opiekun Ucznia – osoba fizyczna będąca przedstawicielem ustawowym uprawniona z mocy prawa lub czynności prawnej do działania w imieniu danego Ucznia, nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych,

6)     Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Elingwistą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Elingwistę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7)     Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Elingwistą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Elingwistę drogą elektroniczną,

8)     Formularz Zgłoszeniowy – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający zapisanie się na Zajęcia przez Ucznia,

9)     Zgłoszenie – oświadczenie woli Ucznia postulujące chęć zapisania się na wskazane w oświadczeniu Zajęcia, 

10)  Zajęcia Indywidualne – zajęcia dydaktyczne organizowane przez Elingwistę, obejmujące naukę języków obcych w formie online w toku zajęć indywidualnych tj, wyłącznie dla jednego Ucznia,

11)  Zajęcia Grupowe – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez Elingwistę, obejmujące naukę języków obcych w formie online w toku zajęć grupowych tj, dla grup między 3 a 4 Uczniami,

12)  Zajęcia – ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Zajęciach w liczbie mnogiej należy przez to rozumieć zarówno Zajęcia Indywidualne oraz Grupowe,

13)  Pakiety – dostępne w ramach Serwisu typy i rodzaje Usług prowadzonych przez Elingwistę określające między innymi ilości godzin, wielkości grupy zajęciowej, tok zajęć, ceny, itp., dostępne pod adresem: https://elingwista.com/cennik/,

14)  Lektor – osoba, która w imieniu Elingwisty prowadzi Zajęcia,

15)  Biuro Obsługi Klienta – część organizacyjna Elingwisty, której przedmiotem jest bieżąca obsługa klientów oraz potencjalnych klientów (adres e mail: biuro(małpa)elingwista.com),

16)  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Uczniowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Elingwisty, w którym gromadzone są dane Ucznia, w tym w szczególności informacje o Zajęciach, rozliczeniach oraz zaliczonych etapach,

17)  Umowa  – umowa  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Elingwistą i Uczniem lub Opiekunem Ucznia na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Usługi,

18)  Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu, który polega na zapisywaniu i uczęszczaniu na Zajęcia przez Ucznia,

19)  Dowód Zakupu – bankowe potwierdzenie transakcji lub faktura VAT wystawiana przez Elingwistę na prośbę Ucznia i potwierdzająca zawarcie Umowy,

20)  Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy , lub inna korzyść przewidziana dla Ucznia w związku z zawarciem Umowy  lub założeniem Konta,

21)  Materiały – zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Elingwisty lub użyte przez Elingwistę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

22)  Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Elingwistę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

23)  Polityka Plików Cookies – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane ze stosowaniem Plików Cookies w obrębie Serwisu Internetowego,

24)  Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,

25)  Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w § 8 Regulaminu,

26)  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.     Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Elingwistę za pośrednictwem Serwisu internetowego.

2.     Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Elingwistę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Uczniowi przez Elingwistę: 

a)     zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie Zajęć prowadzonych w toku indywidualnym lub grupowym,

b)     posiadania Konta w Serwisie internetowym,

c)     korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.

3.     Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.     Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Elingwista dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów.

6.     W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Elingwistę. W każdym przypadku promocji na daną Usługę Elingwista obok informacji o obniżonej cenie (cenie aktualnej) uwidacznia również informację o najniższej cenie tej Usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

7.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Ucznia będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym ustępie, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.     W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę  związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy  wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Ucznia będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym ustępie nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

9.     Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest sprawny komputer lub laptop,  przeglądarka stron internetowych (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, kamera (wbudowana lub zewnętrzna), głośnik (zewnętrzny lub wewnętrzny), mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny), sprawne łącze internetowe pozwalające utrzymywać spotkania internetowe w czasie rzeczywistym, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

10.  Elingwista sugeruje uprzednie założenie indywidualnego konta na platformie Skype, która jest wykorzystywana w celu prowadzenia Zajęć.

11.  Elingwista zaleca korzystanie z przeglądarki Google Chrome ze względu na fakt, że wykorzystywana platforma Skype jest z nią najbardziej kompatybilna.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

1.     Uczeń zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich. 

2.     Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.

3.     Uczeń nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Uczeń nie może:

a)     ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego, 

b)     zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,

c)     wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

d)     wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.

4.     Przy wypełnianiu Formularza Zgłoszenia, Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

5.     Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Uczeń jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

6.     Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

7.     Zarówno Uczeń, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Elingwisty albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.     Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

9.     Uczeń ponosi wobec Elingwisty oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z: 

a)     naruszeniem przez Ucznia przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

b)     nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

10.  Odpowiedzialność Ucznia, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Elingwisty oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Elingwistę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 4. KONTO

1.     Uczeń po opłaceniu dokonanego Zgłoszenia otrzymuje od Elingwisty login oraz hasło do swojego Konta.

2.     Uczeń w każdym momencie ma prawo do zmiany loginu oraz hasła w ramach swojego Konta.

3.     Konto umożliwia Uczniowi między innymi zarządzanie swoimi Zajęciami, w tym ich odwoływanie oraz weryfikowanie płatności.

4.     Konto nie jest narzędziem służącym do uczestnictwa w Zajęciach.

5.     Posiadanie Konta nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Ucznia względem Elingwisty.

6.     Konto Ucznia zakładane jest na czas niezbędny w celu realizowania Usług. 

7.     Uczeń w każdej chwili może złożyć wniosek o usunięcie swojego Konta, przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro(małpa)elingwista.com.

8.     Usunięcie Konta nie blokuje dalszej realizacji Usług ze strony Elingwisty, jednakże skutkuje brakiem dostępu do informacji dla Ucznia, o których mowa w § 4 ust 3.

§ 5. ZASADY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA

1.     Uczeń lub Opiekun Ucznia może dokonać zapisów na Zajęcia: 

a)     poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Uczeń powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy w oparciu o swoje preferencje zajęciowe oraz potwierdzić dedykowanym przyciskiem,

b)     poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta: biuro(małpa)elingwista.com w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Uczeń powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia wskazać, jakie Zajęcia mają być objęte Zgłoszeniem,

c)     złożenie Zgłoszenia drogą telefoniczną na numer tel.: 123 626 677 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00 – Uczeń powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które Usługi mają być objęte Zgłoszeniem.

2.     Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia Zgłoszenia zostanie przesłane Uczniowi przez Elingwistę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zgłoszenia w jeden ze sposobów wskazanych w ustępie poprzedzającym oraz dokonania stosownej opłaty (§ 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu).

3.     Umowę między Elingwistą, a Uczniem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Ucznia lub jego Opiekuna wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzedzającym.

4.     Możliwe jest również ustalenie innego indywidualnego harmonogramu Zajęć  w porozumieniu z Elingwistą. Istnieje również możliwość wykupienia pojedynczych lekcji zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie internetowym oraz bonów podarunkowych w wersji elektronicznej na Zajęcia.

5.     Usługa jest realizowana w formie elektronicznej.

6.     Czas realizacji Zgłoszenia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

7.     Elingwista zastrzega sobie prawo do anulowania Zgłoszenia, jeżeli Uczeń – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zgłoszenia.

§ 6. PŁATNOŚCI.

1.     W związku z realizacją Umów, Elingwiście przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zgłoszenia lub odpowiednio według cen ustalonych końcowo między Elingwistą a Uczniem.

2.     Potwierdzenie Zgłoszenia dokonywane jest za pośrednictwem dokonania określonej wpłaty na rzecz Elingwisty przez Ucznia.

3.     Moment otrzymania potwierdzenia opłacenia Zgłoszenia stanowi moment zawarcia Umowy pomiędzy Uczniem, a Elingwistą.

4.      Na żądanie Ucznia do każdego opłaconego Zgłoszenia dołączany jest Dowód Zakupu.

5.     Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami netto. Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 28 Ustawa o podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki VAT (zwolnienia) eLingwista zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

6.     W przypadku wyboru Pakietu semestralnego za Zajęcia Indywidualne, Uczeń ma prawo do zapłaty stosownego wynagrodzenia Elingwiście w dwóch równych ratach. Pierwsza rata powinna zostać opłacona bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia w celu jego potwierdzenia. Druga rata powinna zostać opłacona przez Ucznia w terminie do 50 dni od dnia otrzymania potwierdzenia wpłaty pierwszej raty.

7.     Wpłaty za Zajęcia Grupowe w pełnej kwocie należy dokonać do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu na rachunek bankowy: PL 23 1050 1328 1000 0090 7047 7758 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko Ucznia oraz rodzaj kursu (język). Termin rozpoczęcia Zajęć Grupowych oraz harmonogram jest potwierdzany przez Elingwistę do 2 dni przed pierwszymi Zajęciami Grupowymi.

8.     O całkowitej cenie za Usługi objęte Zgłoszeniem, Uczeń informowany jest przed dokonaniem płatności.

9.     Kupujący może podczas składania Zgłoszenia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a)     płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Elingwisty – potwierdzenie Zgłoszenia wysyłane jest w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku bankowym Elingwisty,

b)     płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro – potwierdzenie Zgłoszenia wysyłane jest w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku bankowym Elingwisty,

c)     płatność za pośrednictwem platform internetowych DotPay, PayPal, – potwierdzenie Zgłoszenia jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty.

10.  W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. a-c ustępu poprzedzającego, jeżeli Uczeń nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zgłoszenia, Elingwista może wezwać Ucznia do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Elingwista może anulować Zgłoszenie, informując o tym Ucznia drogą mailową lub telefoniczną.

11.  W razie opóźnienia w płatności przez Ucznia będącego Przedsiębiorcą, Elingwiście przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

12.  Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w ust. 9 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:

a)     DotPay dostępnej na stronie www.dotpay.pl – przez Dotpay S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP14/2013,

b)     PayPal dostępnej na stronie www.paypal.com – przez PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225.

§ 7. ZASADY OGÓLNE ZAJĘĆ.

1.     Pakiety posiadają określony termin ważności i muszą zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi. Wszystkie Pakiety miesięczne muszą zostać zrealizowane do 31 dni, a Pakiety semestralne do 5 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych Zajęć z Pakietu. Zajęcia mogą się również odbywać w trybie przyspieszonym tj. trwać krócej niż pierwotnie ustalony termin. W przypadku nieobecności Lektora na Zajęciach czas ważności Pakietu może zostać odpowiednio wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

2.     Dni tygodnia, godziny zajęć oraz ich ilość zostaną ustalone pomiędzy Elingwistą a Uczniem.

3.     Pojedyncze Zajęcia trwają 30, 45 lub 60 minut w zależności od wykupionego Pakietu.

4.     Elingwista zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora w trakcie trwania Zajęć.

5.     W uzasadnionych przypadkach Uczeń ma prawo do zmiany Lektora w trakcie trwania Pakietu. W tym przypadku Uczeń powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

6.     Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych Zajęć bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z Zajęć w dowolnym momencie. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w § 8 i 9 Regulaminu.

7.     Uczeń dokonując Zgłoszenia oraz akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu potwierdza, że spełnia wymagania techniczno-sprzętowe określone w § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu.

8.     Elingwista nie odpowiada za złą jakość połączenia sieciowego oraz sprzętu Ucznia.

9.     Uczeń zobowiązany jest do każdorazowego włączenia funkcji kamerki oraz mikrofonu w trakcie Zajęć. Rezygnacja ze wskazanych opcji może wpłynąć negatywnie na jakość i efektywność.

10.  Podczas wszelkiego rodzaju świąt Zajęcia można odwoływać bez ich strat. Uczeń powinien podać rodzaj święta.

11.  Uczniowi zabrania się przekazywania danych dostępowych do zajęć osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez Elingwistę faktu przekazania danych dostępowych osobie trzeciej, link dostępowy zostanie zablokowany.

12.  Uczniowi zabrania się utrwalania wizerunku pozostałych Uczniów oraz Lektora bez ich wyraźnej zgody tj. przynajmniej w formie dokumentowej.

13.  Elingwista wymaga od Ucznia punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Uczeń nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych. Naruszenie opisanych wyżej norm może skutkować usunięciem Ucznia z danej grupy w przypadku Zajęć Grupowych.

14.  Elingwista może odwołać Zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym Pakiecie. W tak zaistniałej sytuacji Zajęcia z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Elingwisty lub klęski żywiołowej, Uczniowi przysługują jedne dodatkowe Zajęcia gratis.

§ 8. ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

1.     Zajęcia odbywają się z reguły 2 razy w tygodniu niezależnie od wybranego pakietu.

2.     Pojedyncze Zajęcia trwają 30, 45 lub 60 minut w zależności od wykupionego Pakietu.

3.     Uczeń ma prawo jednorazowo w każdym miesiącu nauki zgłosić swoją nieobecność bez utraty Zajęć, przy czym nieobecność nie może być dłuższa niż 7 dni w miesiącu, którego dotyczy. Zgłoszona nieobecność po prawidłowym potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta odrabiana jest w dodatkowym, ustalonym z Lektorem terminie. W przypadku braku możliwości odrobienia lekcji w dodatkowym terminie, cykl zajęć jest wydłużany o okres zgłoszonej nieobecności nieprzekraczający 7 dni. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej elingwista.com. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin nieprzekraczający 24 godziny przed planowanymi Zajęciami. Zajęcia odwołane poprzez bezpośredni kontakt Ucznia z Lektorem lub za pomocą wiadomości na komunikatorze Skype nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu zaplanowanych Zajęć nie będą akceptowane.

4.     W przypadku przełożenia Zajęć zgodnie z Regulaminem, Uczeń zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu Zajęć z Lektorem poza stałym harmonogramem Zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych od dnia ustąpienia okoliczności powodujących brak obecności, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

5.     W przypadku braku wznowienia przez Ucznia Zajęć w przeciągu 30 dni po okresie nieobecności przyjmuje się, że Uczeń zrezygnował z Usług. W takiej sytuacji jeżeli Uczeń posiada niewykorzystane Zajęcia, Elingwista ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez Ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku Lektora przez okres nieobecności w pełnej kwocie.

6.     Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania Zajęć Indywidualnych, Uczeń rezygnując z kursu obowiązany jest powiadomić Elingwistę nie później niż na 21 dni przed datą planowanego przerwania uczęszczania na Zajęcia Indywidualne wysyłając oświadczenie o rezygnacji w formie dokumentowej na adres biuro(małpa)elingwista.com. Data złożenia rezygnacji jest liczona od dnia odebrania przez Elingwistę wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym tj. od momentu otrzymania wiadomości e mail. Odbiór rezygnacji nie uznaje się za dostarczony poza godzinami pracy Elingwisty. Odbiór rezygnacji jest każdorazowo potwierdzany w formie dokumentowej przez Elingwistę w ciągu 48 godzin. W razie braku otrzymania odpowiedzi Uczeń powinien, skontaktować się z Elingwistą osobiście w celu upewnienia się czy wiadomość została odebrana.

7.     Płatność za niewykorzystane Zajęcia licząc od daty rezygnacji z Zajęć (tj. 21 dni od dnia złożenia takiej rezygnacji w formie pisemnej lub z ostatnim dniem realizowanego cyklu), zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

8.     W przypadku skorzystania przez Ucznia z pakietu semestralnego lub miesięcznego, w którym Uczeń otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej liczby godzin, stosuje się te zasady co w ustępach poprzedzających z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika pojedynczych indywidualnych lekcji poza pakietem, który dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.

9.     Istnieje możliwość stałej zmiany godzin Zajęć w czasie trwania kursu. W przypadku prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin Zajęć.

10.  W przypadku gdy Uczeń spóźni się na lekcję Lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy Lektor nie może skontaktować się z Uczniem po 15 minucie od momentu planowego rozpoczęcia, dane Zajęcia uznaje się za odbyte. W przypadku gdy Lektor spóźni się na Zajęcia Uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania Zajęć.

11.  Uczeń ma możliwość otrzymania od Elingwisty certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin wewnętrzny przygotowany przez Lektora. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po 1 roku nauki w szkole eLingwista po zrealizowaniu całego materiału z danego poziomu: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego.


§ 9. ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ GRUPOWYCH

1.     Zajęcia Grupowe są prowadzone w grupach od minimum 3 osób do maksymalnie 5 osób.

2.     Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Ucznia jest rozwiązanie odpowiedniego testu, który jest udostępniony Uczniom w formie elektronicznej w trakcie dokonywania Zgłoszenia.

3.     O dacie rozpoczęcia Zajęć Grupowych Uczniowie informowani są przez Elingwistę drogą elektroniczną. eLingwista zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia Zajęć Grupowych oraz do zmiany harmonogramu, np. z przyczyn technicznych lub na prośbę wszystkich Uczniów z danej grupy.

4.     Elingwista udziela Uczniowi, w ramach oferty promocyjnej, rabat w wysokości 40% z tytułu uczestnictwa w pełnym cyklu Zajęć Grupowych tj. w pełnym wymiarze Zajęć Grupowych.

5.     Uczniowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Zajęciach przed ich rozpoczęciem. Wniesiona opłata za Zajęcia zostanie wówczas zwrócona w całości w terminie do 14 dni od momentu złożenia pisemnej rezygnacji lub, za zgodą Ucznia, może zostać przeksięgowana na dowolne Zajęcia Indywidualne z uwzględnieniem różnic cenowych.

6.     Wpłaty za niewykorzystane Zajęcia nie są zwracane w przypadku nieobecności na Zajęciach Grupowych.

7.     W przypadku braku wpłaty ze strony Ucznia Elingwista zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych lub zmiany linku dostępowego do Zajęć, co skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Zajęciach Grupowych przez Ucznia.

8.     W przypadku, gdy liczba uczestników w grupie jest mniejsza od minimalnej wymaganej liczby osób (3 osoby), Elingwista zastrzega sobie prawo podniesienia ceny Zajęć Grupowych lub zmniejszenia liczby godzin. W razie braku akceptacji grupa zostaje rozwiązana, a pieniądze za niewykorzystane lekcje zwrócone albo przeksięgowane na dowolnie wybrane przez Ucznia Zajęcia w ramach oferty eLingwista.

9.     W przypadku choroby lub nieobecności Lektora prowadzącego, Elingwista zapewni odpowiednie zastępstwo. Jeżeli nie jest to możliwe, może odwołać Zajęcia Grupowe, które organizowane są po zakończeniu kursu lub w innym ustalonym z grupą terminie.

10.  Uczeń ma możliwość rezygnacji z Zajęć Grupowych po złożeniu pisemnego oświadczenia woli w wersji pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy BOK z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni:

a)      w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres e-mail Elingwisty: ul. Kujawska 10/2 30-042 Kraków,

b)     w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Elingwisty: biuro(małpa)elingwista.com.

11.   Data złożenia rezygnacji jest liczona od dnia odebrania przez Elingwistę oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W przypadku formy pisemnej od momentu doręczenia listu, a w przypadku formy dokumentowej od momentu otrzymania wiadomości e mail. Odbiór rezygnacji nie uznaje się za dostarczony poza godzinami pracy Elingwisty. Odbiór rezygnacji jest każdorazowo potwierdzany w formie dokumentowej przez Elingwistę w ciągu 48 godzin. W razie braku otrzymania odpowiedzi Uczeń powinien, skontaktować się z Elingwistą osobiście w celu upewnienia się czy korespondencja została odebrana.

12.  W przypadku rezygnacji z Usług po rozpoczęciu Zajęć Grupowych Uczeń ma możliwość otrzymania zwrotu za niewykorzystane lekcje z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Uczeń nie zachowuje prawa do promocyjnej ceny kursu udzielonej z tytułu uczestnictwa w pełnym cyklu Zajęć Grupowych, zatem wyliczenie kwoty zwrotu za niewykorzystane lekcje następuje w oparciu o regularną cenę Zajęć Grupowych bez uwzględnienia rabatu udzielonego na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.

13.  W ramach kursu Elingwista zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne online oraz dostęp do platformy. Uczeń ma możliwość zakupienia we własnym zakresie kompletu podręczników, jeśli takowy jest konieczny.


§ 10. REKLAMACJA.

1.     W przypadku stwierdzenia przez Ucznia, że Usługa realizowana jest przez Elingwistę wadliwie, Uczeń obowiązany jest poinformować o tym Elingwistę.

2.     Reklamacja powinna zawierać: dane Ucznia, informacje dotyczące Usługi i Zgłoszenia, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Ucznia.

3.     W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Elingwista udostępnia na stronie Serwisu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.     Reklamacje należy składać:

c)     w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres e-mail Elingwisty: ul. Kujawska 10/2 30-042 Kraków,

d)     w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Elingwisty: biuro(małpa)elingwista.com.

5.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Elingwista zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.     Elingwista zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Ucznia będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Ucznia. Jeżeli Elingwista w przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

7.     Elingwista nie uzależnia rozpatrywania reklamacji od formy lub miejsca jej złożenia z zastrzeżeniem § 10 ust. 4.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1.     Uczniowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy  jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia opłacenia Zgłoszenia przez Ucznia.

2.     Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Ucznia we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

a)     w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Elingwisty: ul. Kujawska 10/2 30-042 Kraków,

b)     w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Elingwisty: biuro(małpa)elingwista.com.

3.     W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Elingwista udostępnia na stronie Serwisu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.     Elingwista zwraca Uczniowi cenę Usługi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o skorzystaniu prawa do odstąpienia.

5.     Elingwista przesyła potwierdzenie Uczniowi wpłynięcia oświadczenia o jego odstąpieniu, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

6.     Elingwista dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczeń przy zakupie Usługi, chyba że Uczeń wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

7.     Uczeń korzystający z prawa odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do zapłaty za Usługi świadczone do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu świadczonych Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

8.     Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.     Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Uczniów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy  na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.     Elingwista jest Administratorem danych osobowych Uczniów.

2.     Elingwista jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3.     Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Uczniów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.     Elingwista zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Elingwista zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

2.     Elingwista zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Elingwistę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zgłoszenia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Uczeń, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.

3.     Wszelkie spory między Elingwistą a Uczniem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 

4.     Uczeń będący Konsumentem może:

a)     skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Elingwista, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie (adres: Ujastek 7, 31-752 Kraków, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, strona internetowa: http://www.krakow.wiih.gov.pl/),

b)     złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.     W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Elingwisty (tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie) a w przypadku Ucznia będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

6.     Uczeń polecający szkołę elingwista.com innej osobie otrzymuje 50 zł rabatu do wykorzystania na usługi w eLingwista, w przypadku gdy nowy uczeń zapisze się na kurs bez lekcji próbnej.

7.     Elingwista w trakcie trwania kursu grupowego może poprosić Ucznia o udział w ankiecie satysfakcji lub wystawienie opinii na temat prowadzonych Zajęć.

8.     Elingwista zastrzega sobie prawo do udziału w kursie przedstawiciela szkoły celem oceny merytorycznej lub szkoleniowej prowadzonych Zajęć. Udział przedstawiciela nie wpływa na żadne elementy realizowanej jednostki nauczania.

9.     Elingwista zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na wewnętrzne potrzeby Elingwisty bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.

10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

11.  Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2022 r.

Call Now Button